www.moammahaye-qorani.ir

 |صفحه اصلی | معماهای قرآن |معماهای پیامبران| معماهای معصومین| معماهای دختران و زنان |

           |معماهای گوناگون | معماهای آن چیست |معماهای اولین ها| معماهای ترین ها| اهمیت نماز|            

                |امام زمان | داستانهای معنوی |قصه های عاشقان| اسوه های فضیلت| معماهای کودکان|                

                |دعاهای قرآنی | نقشه سایت |معماهای بهشت| معماهای واژه ها| معماهای حیوانات|                    

                 |معماهای نخستین ادیان و..|معماهای نمازرگهایی سبز اززندگی شهید دستغیب|          

                      |معماهای نخستین قرآن |معماهای نخستین کتاب| معماهای نخستین تاریخ|  

                                   | معماهای نخستین بدعت|معماهای نخستین حدیث|           

www.moammahaye-qorani.ir

اهمیت نماز13

 

به نام خدا

نماز13

 مطرح بودن نمازدرهمه ادیان الهی

 نماز ازجمله عباداتی است که درهمه ادیان الهی وجودداشته است:

  الف:قرآن کریم به نقل ازحضرت ابراهیم7میفرماید"رب اجعلنی

 مقیم الصلوه ومن ذریتی"(1)پروردگارا قراربده من وفرزندانم را که

 به پادارنده نماز باشیم.

 ب- قرآن کریم درمورد حضرت اسماعیل7میفرماید"وکان یامراهله

 باالصلوه"(2)

 پ- خداوند خطاب به حضرت موسی 7میفرماید"اقم الصلوه لذکری"

(3) نماز رابرای یادمن به پادار.

 ت- قرآن کریم درمورد حضرت ذکریا7میفرماید"وهوقائم یصلی فی 

 المحراب"(4)

 ث- قرآن کریم به نقل ازحضرت عیسی7میفرماید"واوصانی

 بالصلوه والزکوه مادمت حیا"(5)

 ج- خداوند خطاب به حضرت محمد 6میفرماید"وامراهلک بالصلوه

 واصطبرعلیها"(6) ای پیامبر خانواده ات را به نماز امرکن وبرآن صبرکن

 

 پاورقی"

 1- سوره ابراهیم آیه 40

 2- سوره مریم آیه 55

 3- سوره طه آیه24

 4- سوره آل عمران آیه 39

 5-سوره مریم آیه 31

 6- سوره طه آیه132

   اهمیت نماز14

 

خوش آمدید

 
 
  صفحه اصلی
معماهای قرآن   
معماهای پیامبران
معماهای واژه ها
معماهای بهشت
امام زمان
داستان معنوی
 اهمیت نماز
قصه عاشقان
نقشه سایت
معماهای نخستین ادیان و...
دعاهای قرآنی
اسوه های فضیلت
معماهای نماز
برگهای سبز از زندگی شهیددستغیب
معماهای نخستین قرآن
معماهای نخستین نهج
معماهای نخستین کتاب
معماهای نخستین تاریخ
معماهای نخستین حدیث
معماهای نخستین بدعت
 
 

 

Google

 

 

 

 

  

 

www.moammahaye-qorani.ir

تمامی حقوق متعلق به پایگاه مرکزی معماهای قرآنی می باشد.

هرگونه استفاده وانتشار مطالب این پایگاه بویژه در شبکه اینترنت منوط به ذکر منبعmoammahaye-qorani.ir می باشد

E-MAIL : info@moammahye-qorani.ir